Naš Kompost
rs
en
O nama

Organski otpad je oko nas i stvara se na svim lokacijama gde se odvijaju životne aktivnosti. Kompostiranje je način da se organski otpad pretvori u blago. Samo prošle godine u Srbiji, svaki stanovnik je ostavio 268 kg ovog organskog materijala, od toga je 267 kg završilo na deponijama, a tretiranje samo 1 kg. Nacionalno zakonodavstvo i zakonodavstvo EU zabranjuju ili zahtevaju smanjenje bio-razgradivog otpada koji se završava na deponijama.. Ovo je kontrolisan proces bio-oksidacije različitih čvrstih organskih materijala. Organski otpad prolazi kroz termofilnu fazu u kojoj se ispuštaju fitotoksini, ugljen-dioksid, so i toplota i proizvodi stabilan organski materijal. Postoje tri tipična načina proizvodnje komposta. Uz tradicionalni način, mi planiramo da koristimo bio-kontejnere i mikrobiološke inokulume kako bi stvorili inovativni sistem kompostiranja koji može poboljšati sam proces kompostiranja (može povećati kvalitet i količinu i smanjiti vreme proizvodnje). Ovaj naučni proces je složen i multidisciplinaran (kao i naš projektni tim) i uzima u obzir lokalne karakteristike sirovina, uticaj na životnu sredinu, minimalan rizik po zdravlje ljudi, usklađenost sa zakonodavstvom EU, održivo tržište za krajnji proizvod, fleksibilnost i fino podešavanje proizvoda daodgovaraju krajnjem korisniku.

Postoji veliko potencijalno tržište za naš proizvod. Procene pokazuju da na tržištu EU nedostaje 40 miliona tona komposta godišnje. Podaci iz Srbije pokazuju da uvozimo 20 puta više nego što izvozimo. S druge strane, poljoprivredna proizvodnja ima konstantan (ali ne i stabilan, u zavisnosti od prirodnih uslova) rast i procene su da je potražnja za kompostom koji bi se koristio za proizvodnju voća i povrća oko 130 tona godišnje. Tržište organske proizvodnje raste u dva smera: 1. u smislu proizvedenih proizvoda i 2. u smislu konverzije zemljišta. Tendencije cvećarstva i vrtlarstva su izuzetno pozitivne i iako je ovaj sektor mali, ima izuzetno dinamičan rast. Podaci o komunalnom otpadu u Srbiji pokazuju stalnu potražnju za ovom uslugom. Trend EU, takođe pokazuje rast tražnje za tretmanom komunalnog otpada. Konkurencija postoji, ali pokriva samo mali deo tržišta. Sa druge strane, niko na tržištu ne nudi kompost vrhunskog kvaliteta koji je skrojen po meri korisnika.

Naše osnovne prednosti su znanje i tim, imamo iskustvo u ovoj oblasti. Lokalni i međunarodni trendovi u industriji nam takođe idu u korist. Jedna od naših glavnih prednosti je kvalitet našeg proizvoda. Sa druge strane, to nam je i glavna slabost, jer još uvek nemamo dobru reputaciju na tržištu. Smatramo da rastuća tržišta i nedostatak kvalitetnog komposta na tržištu predstavljaju našu glavnu priliku. Međutim, možda ćemo imati potencijalne pretnje. Ovo što nas muči je da li ćemo moći da naplatimo potraživanja, da li će kreatori regulative je dosledno primenjivati, da li ćemo moći da obezbedimo stabilan ulaz organskog otpada i kako da podignemo svest o ekološkim problemima i znanje o upotrebi komposta u poljoprivrednoj proizvodnji.

NAŠ KOMPOST je novoosnovana kompanija, ali sastavljena od dobro osposobljenih, visoko motivisanih, timski orijentisanih, ostvarenih pojedinaca, iskusnih u svom domenu rada, koji mogu odgovoriti na sve izazove na tržištu.

Organic waste is around us and is generated in all locations where life activities takes place. Last year in Serbia each of use left 268 kg of this organic material, where 267 kg ended up in landfills and only 1kg was treated. National and EU legislation prohibit or demand decreasing of biodegradable waste ending up in the landfills. Composting is a way to turn organic waste to treasure. This is a controlled bio-oxidation process of heterogeneous solid organic materials. It passes through the thermophilic stage where phytotoxins, carbon dioxide, salt, and heat are released and a stable organic material is produced. There are three typical ways of producing compost. In addition to traditional, we plan to use bio-containers and microbial inoculum to create innovative composting system that can improve the composting process (it can increase quality and quantity and reduce production time). This scientific process is complex and multidisciplinary (and so is our project team) and takes into account local characteristics of raw materials, environmental impacts, minimal risk to public health, compliance with EU legislation, sustainable market for the end product, flexibility and fine tuning of the product according to the end user respond.

There is a great market for our product. Estimations show that EU market lacks 40 million tons of compost annually. Serbian data show that we import 20 times more than we export. On the other hand agricultural output has a constant (but not steady, depending on the annual natural conditions) growth and estimations are that the demand for compost for fruit and vegetable production is around 130 tons per year. Market for organic production is growing in terms of outputs produces and in terms of the quantity of land converted. Also, tendencies of flower growing and gardening are extremely positive. Although this sector is small, it is growing by fast paste. Data about municipal waste in Serbia show a constant demand for the waste treatment. EU trend show that market for waste treatment is constantly rising. Competition exist, but covers only a small part of the market. On the other hand no one offers tailor- made, premium quality compost on the market.

Our basic strengths are knowledge and team, we have experience in the field. Local and international trend in the industry are in our favor. One of our major advantage, the quality of our product, is our major weakness, since we are still not established on the market. We consider growing markets and lack of quality compost on the market as our major opportunity. However, we might have potential threats. Are we going to be able to collect receivable, is the legislation going to be properly enforced, are we going to be able to get stabile input of organic waste and how can we raise awareness about environmental problem and knowledge about use of compost in agricultural production.

Naš kompost is a start-up but composed of well-trained, highly motivated, team-oriented, accomplished individuals experienced in their field of work, that can answer to all the challenges on the market.ISTORIJA KOMPANIJE

NAŠ KOMPOST je nova kompanija koja se sastoji od obrazovanih, visoko motivisanih, timski orijentisanih, ostvarenih pojedinaca iskusnih u svom domenu rada. Iako je kompanija tek osnovana, zajedno imamo više od 100 godina iskustva.

Posvećeni smo smanjenju zagađenja životne sredine, te težimo da doprinosimo zajednici pružanjem visoko kvalitetnog rešenja za probleme upravljanja otpadom. Želimo da smanjimo količinu otpada pretvaranjem organskog otpada u sigurniji i korisniji proizvod. Kao inovativni i kreativni pojedinci mi težimo da iskoristimo svoje sposobnosti, iskustvo i sposobnosti rešavanja problema, kako bismo pružili kreativnija, praktičnija i ekonomičnija rešenja i izgradili dugoročne odnose sa klijentima. Takođe smo orijentisani na dugoročni rast sa jasnim i ostvarivim ciljevima, težimo da ostvarimo stabilnu dobit i na taj način osiguramo održivost preduzeća.

Naš menadžment tim i eksperti su posvećeni inovacijama i stvaranju nove vrednosti. Članovi tima imaju jasne odgovornosti i zadatke. Oni su naši partneri, a ne zaposleni. Mi negujemo kulturu inovacija i ne plašimo se promena. Isprobavamo nove stvari, spremni smo da rizikujemo, razmišljamo preko granica, prihvatamo greške, ispravljamo ih i učimo na njima. Na kraju, sarađujemo sa najsavremenijim institucijama u oblasti inovacija.

COMPANY BACKGROUND

Naš kompost is new company composed of well-trained, highly motivated, team-oriented, accomplished individuals experienced in their field of work. Although the company is a start-up, we all have over 100 years of experience all together.

We are dedicated to reducing environmental pollution and serving our community by providing a high quality solution to waste management problems. We want to reduce quantities of waste by converting organic waste to a safer and useful product. As innovative and creative individuals we tend to use our skills, experience and problem solving abilities to provide creative, yet practical cost-effective engineering solutions and build strong, long term client relationships. We are also oriented to long-term growth with clear and achievable goals, creating a reasonable profit and thus ensuring company sustainability.

Our management and experts are dedicated to innovation and creating new value. The team members have clear responsibilities, dustiest and tasks. They are our partners, rather than employees. We nurture innovation culture and are not afraid to do things differently. We are trying out new things, have the willingness to take risks, thinking across borders, accepting mistakes, correcting them and learning from them. Finally, we collaborate with the state-of-the art institutions in the field of innovation.NAŠ KOMPOST TIM

Kompleksna i multidisciplinarna priroda projekta nametnula je sastav projektnog tima:

 Direktor Dušan Filimonović, poslovni investitor (vlasnik kompanije), magistar pravnih i poslovnih studija. Ima veliko iskustvo u razvoju preduzeća i uvođenju novih tehnologija u oblasti tretmana otpada - kompostiranje. Do sada je ustanovio i razvio nekoliko uspešnih kompanija. 

 Predrag Paunović. je član udruženja Permakultura Srbija i Blagodat Srbije sa 5 godina praktičnog iskustva u domenu prirodne zemljoradnje i jedina osoba na našem području koja je završila školu za prirodnu zemljoradnju na Soil Food Web Institutu pod mentorstvom Dr. Elaine Ingham.


 Ekspert za oblast upravljanja otpadom, Ivan Petrović dugogodišnje iskustvo u oblasti ekologije i zaštite životne sredine a pogotovo u oblasti upravljanja otpadom. Radio je na različitim pozicijama u nekoliko renomiranih kompanija od odgovornog lica za upravljanje otpadom do menadžerskih pozicija, savetnik je za transport opasnog tereta ADR/RID. Poseduje veliko iskustvo u izradi studija o proceni uticaja do ishodovanja dozvola za rad i do specifičnih ekoloških projekata. 

 Stručnjak za mikrobiologiju, dr Gospava Lazić, biolog i virusolog. Ima izuzetno znanje iz mikrobiologije, virusologije, tretmana medicinskog i životinjskog otpada. Učestvovala je u brojnim međunarodnim projektima u oblasti zaštite životne sredine. Gospava je odgovorna za laboratorijske analize i prilagođavanje procesa optimizacije.

"NAŠ KOMPOST" TEAM

Director, Dušan Filimonović, Business developer (owner of the company), Master of Law and Business studies. Extensive experience in business development and in the field of introducing new technologies in the field of waste treatment - composting. Established and developed several successful companies.

Predrag Paunović has 5 years of practical experience in the field of natural farming, and the only person in our area who graduated from the school for natural farming at the Soil Food Web Institute ander the mentorship of Dr.Elaine Ingham. 

Ivan Petrović expert in the field of waste management has many years of experience in the field of ecology and environment protection. He has extensive experience in conducting impact assessment studies up to obtaining working permits and specific environmental projects.

Expert for microbiology, Gospava Lazić, biologist and virologist, PhD. She has extensive knowledge in microbiology, virology, treatment of medicine and animal waste. She has participated in numerous international projects in the area of environmental virology. Gospava is responsible for laboratory analysis.

Tehnologija
TechnologyAgroekoJoraform

BIOKONTEJNER

Kompostiranje u zatvorenom kompostatoru predstavlja savremeni tehnološki postupak za tretman biorazgradivog organskog otpada (posebno životinjskog) uz niz značajnih indirektnih i direktnih prednosti:

• Sistem se lako prilagođava svim uslovima i vrstama otpada
• Omogućava kontinuirano i brzo upravljanje otpadom
• Pouzdano eliminiše patogene
• Niski troškovi eksploatacije i radne snage
• Potpuno automatizovan proces
• Tretman se odvija u zatvorenom prostoru bez kontakta sa okolinom
• Materijal je nedostupan za muve, druge insekte, larve, parazite, glodare...
• Finalni proizvod je biološki inertan i sanitarno bezbedan proizvod - kompost
• Kao prirodno visoko vredno organsko đubrivo, kompost se može: skladištiti, pakovati, koristiti za spravljanje gotovih zemljanih mešavina, valorizovati na tržištu ili koristiti za sopstvene potrebe u poljoprivrednoj proizvodnji, rekultivaciji i bioremedijaciji kontaminiranog zemljišta, odnosno deponija.

Kompostiranje otpada životinjskog porekla

Sistem sadrži zatvoreni kompostator i opremu za predtretman (pripremu materijala), što obezbeđuje efikasno, brzo i sanitarno bezbedno kompostiranje uginuća i klaničnih ostataka II i III kategorije u skladu sa svim EU i domaćim regulativama.
Svaki Biokontejner je nezavisan uređaj sa sopstvenim sistemon za aeraciju, vlaženje i automatskim sistemom za praćenje i upravljanje procesom. Oprema za predtretman se uvek može koristiti za pripremu i punjenje više kontejnera.

Tehničke karakteristike

• Sve unutrašnje površine su obložene antikorozvinim materijalom (inox).
• Postavljena je termička izolacija zbog održavanja optimalonog temperaturnog režima za vreme procesa, 50 – 700C.
• Podni sistem za aeraciju obezbeđuje ravnomerno distribuciju kiseonika putem duvaljke kroz celokupni sipstrat u biokontejneru.
• Na sličani način se efikasno i ravnomerno vlaži materijal putem sistema prskalica na poklopcu kontejnera.
• Na dnu kontejnera se nalazi rezervoar za procedne vode ili vodu iz vodovoda kojom se vrši vlaženje.
• Kontejner poseduje čelične valjke ispod i kuke sa strane kojima se lako pokreće i manipuliše u prostoru. Može se transportovati na teretnom vozilu do mesta generisanja otpada.
• Fleksibilna creva za odvod toplih gasova dolaze na biofilter, a zatim se konektuju na kontrolnu jedinicu za grejanje i iskorišćenje toplotne energije.

Dimenzije

Unutrašnje dimenzije Spoljašnje dimenzije
• Dužina 6,35 m 6,35 m
• Širina 2,05 m 2,44 m
• Visina 2,48 m 2,48 m

Kontrolna jedinica – PLC

Sistem za merenje i upravljanje stalno meri sledeće parametre:

1. Temperaturu
2. Vlažnost
3. CO2 i O2 u gasovima na izlazu

- Temperatura i vlažnost se mere upotrebom Ni-Cr sondama smeštenim kroz otvore na bočnim straniama biokontejnera.
- Sadržaj ugljen dioksida i kiseonika se mere u uzorcima gasova na gornjem delu senzorima smeštenim ispod gornjeg poklopca.

Kapacitet

• Kapacitet kompostatora je 20 m3 u jednom turnusu. Zavisno od strukture preuzetog biorazgradivog otpada moguće je odrediti i samu dinamiku rada i broj turnusa na mesečnom kao i na godišnjem nivou.
• Upotrebom odgovarajućeg inokulanta (bakterijska mešavina) može se skratiti vreme kompostiranja što značajno povećava godišnji kapacitet.
• Nakon intenzivnog kompostiranja u biokontejneru u prvoj fazi, potrebna je i druga faza kompostiranja (sazrevanje) u prizmama na posebno obezbeđenom mestu oko 30 dana zbog potpune biološke razgradnje i stabilizacije komposta.

Kombinacija tehnologije i rentabilnosti

Biokontejner je patentiran uređaj i predstavlja trenutno najbolje tehnološko rešenje u EU i svetu. U periodu od godinu dana prodato više od 100 uređaja samo na arfričkom kontinentu. Kontinuirano se mogu kompostirati razne vrste organskog otpada u potpuno automatizovanom režimu bez prisustva čoveka.
Za kratko vreme, količina otpada se smanjuje za 30-50%. Sam proces i krajnji produkt u potpunosti ispunjavaju zvanične zahteve EU u pogledu emisije i zdravstvene bezbednosti kao i domaće regulative.

Vrste organskog otpada koje se mogu kompostirati:

• svaki oblik i vrsta stajnjaka
• razne vrste baštenskog otpada i žetvenih ostataka
• posebno sakupljan kuhinjski otpad
• komunalni organski otpad
• muljevi iz prečistača otpadnih voda
• otpad iz prehrambene industrije
• duvanski otpad
• tekstil prirodog porekla
• klanični otpad, uginuća i otpad od prerade riba
• pojedini otpad iz petrohemijske industrije i kontaminirano zemljište

Kompost – kao krajnji product

• može se skladištiti, upotrebiti ili prodati
• ima stabilan oblik nutrienata lako dostupan biljkama
• pH oko 7
• ne privlači insekte, muve, parazite, glodare, ptice...
• ne sadrži patogene (sallmonela, e. coli, listeria...)
• homegne strukture i bez mirisa

Proces kompostiranja

Nakon dopremanja biološkog otpada, dodaje se pomoćni materijal 10-15 % zbog optimalnog C:N odnosa i strukture supstrata. Kao pomoćni materijali mogu se koristiti strugotina, piljevina, biljni komunalni otpad i karton.

U sledećoj fazi, pripremljen materijal se ubacuje u biokontejner gde se kao rezultat mikrobioloških aktivnosti dostiže temperatura od 50-70°C. Vrši se optimalna aeracija i vlaženje materijala na osnovu automatskog praćenja izlaznih gasova i temperature. Na ovaj način postižu se i održavaju idealni uslovi tokom celog procesa kompostiranja.

Generisana toplota se može koristiti za grejanje objekata, vode ili sušenje. Na kraju procesa dobija se kvalitetni krajnji produkt - kompost, koji se odlaže na sazrevanje. Kompost je čist, bez mirisa, sanitarno bezbedan, a nakon hlađenja tokom sazrevanja postaje rastresit. Kao stabilan i inertan materijal može se dugo i bezbedno skladištiti i upakovan prodavati jer ima izuzetan sastav neophodan za obogaćivanje zemljišta.


Dokumenti
Dokuments

Kontakt
Contact
1TNGI5[sym8S


Adresa:
Address:
Janka Veselinovića 22, Sremska Mitrovica
MB:
MB:
21872610
PIB:
PIB:
113468017
Telefon:
Telephone:
+381 64 20 10 969
e-mail:
e-mail:
dusan@naskompost.com